Giờ UTC là gì? Cách Việt Nam mấy tiếng?
Kiến Thức FVSAK 10 Tháng Năm, 2021

Giờ UTC là một tiêu chuẩn quốc tế mà tất cả các múi giờ khác trên thế giới đều sử dụng. Mục đích sử dụng của múi giờ UTC Các[...]